Razpis štipendije za mlade

ROTARIJSKO LETO 6/2014-2015 

RAZPISNI POGOJI ZA ŠTIPENDIJE ZA MLADE

1.         Namen štipendije

Podeliti uspešnim in nadarjenim dijakom in študentom (v nadaljnjem besedilu: mladi) nagradno štipendijo Rotary kluba Sevnica za izboljšanje kakovosti študija, za eno šolsko leto študija.  Štipendija je namenjena spodbujanju študija in kakovosti dela mladih na poti k visoko strokovnim znanjem. Cilj štipendije je negovanje etičnih in moralnih načel ter kulturnih in ustvarjalnih odnosov ter športnih dosežkov med učenjem in delom. Kvalitativno vsebinski namen štipendije je poudariti pomen učenja in raziskovalno razvojnega dela, kakor tudi znanja, spretnosti in veščin v naši družbi, razgledanosti, povezovanja s svetom, prodornosti in intelektualne ostrine mladih rodov. Višina  študijske štipendije bo določena glede na zbrana sredstva za ta namen, vendar v znesku najmanj 1.000 eur, izplačljiva v 10 obrokih.

2.       Predlagatelji za nagradno štipendijo so lahko:

rotarijci, mentorji, sami dijaki ali študentje, in njihovi starši.

3.       Vloga za kandidaturo za nagradno štipendijo naj vsebuje:

 • naziv in naslov predlagatelja,
 • točne osebne podatke predlagane osebe – kandidata,
 • telefonsko številko in e-mail naslov kandidata
 • naziv učne ustanove in naslov ustanove, na kateri se kandidat namerava šolati,
 • dokazila o dosedanjih uspehih študija oz. obstoječega področja dela (spričevalo, dela, kritike, ocene del ali dosežki nastopov ipd. glede na smer študija)
 • kratek življenjepis,
 • pričakovana korist od končanega študija za kandidata, za Slovenijo in svet,
 • pogled kandidata na delo in cilje, ki si jih je zastavil,
 • potrdilo o vpisu v tekočem letu, na izbrano šolo ali visokošolski zavod,
 • podatke o sodelovanju v izvenšolskih dejavnostih,
 • podatke o sodelovanju v prostovoljnih in dobrodelnih društvih ali dejavnostih,
 • dokazila o dodatnem izobraževanju,
 • podatke o eventualnih drugih uspehih,
 • zagotovilo, da je kandidat pripravljen nastopiti oz. doprinesti svoje znanje za Rotary.

4.       Razpisno izbirni pogoji

Razpisa se lahko udeležijo mladi obeh spolov, ki so redno vpisani na srednji ali visokošolski ustanovi vsaj eno leto pred oddajo vloge.

Razpisa se ne morejo udeležiti redni ali častni člani Rotary kluba, uslužbenci Rotary kluba, distrikta ali druge Rotary ustanove, zakonski ali izvenzakonski partnerji članov Rotary kluba ter njihovi otroci.

Štipendija se ne podeli, v kolikor komisija soglasno odloči, da noben predlagani kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev. V takem primeru se znesek za štipendijo prenese v naslednje leto in se lahko v takem primeru podelita dve nagradni štipendiji. Odločanje o izbiri kandidata je prepuščeno prosti in svobodni presoji komisije. Odločitev komisije je dokončna in je kakršnakoli pravna pot v zvezi z odločitvijo komisije izključena. Vsi posredovani podatki in dokazila z osebnimi podatki kandidatov bodo uporabljeni izključno za namene tega razpisa in jih bodo lahko kandidati po 15.5.2015 prevzeli na sedežu kluba.

Rok za oddajo vlog je 15. april 2015.

Vloge naslovite na naslov:
Rotary klub Sevnica
Cesta na grad 17
8290 Sevnica

Vloga naj bo v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga za Nagradno štipendijo Rotary kluba Sevnica za mlade«

 

Jože Šturbej,
Predsednik RC Sevnica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>